Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanovy a klubový řád

Klubový řád Moravskoslezského kynologického svazu, Kynologického klubu Záborná, pobočného spolku

§  Článek 1

1) Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Záborná, pobočný spolek (dále jen ZO), je dobrovolné sdružení členů se zájmem o základní a sportovní výcvik psů. ZO je organizací neziskovou.

2) ZO je členem Moravskoslezského kynologického svazu, z.s. (dále jen MSKS), a proto se plně řídí jejími stanovami a posláním.

3) Tyto Stanovy pouze upřesňují místní, konkrétní potřeby ZO Kynologického klubu Záborná.

§  Článek 2

1) Název - Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Záborná, pobočný spolek; doručovací adresa: Jaroslav Peřina, Bohdalov 222, 592 13.

§  Článek 3 - členství

1) Formy členství

a) člen ZO – členem se může stát každý občan České republiky, případně i jiného státu, který souhlasí se Stanovami naší ZO, Stanovami MSKS, Klubovým řádem a uhradí členské příspěvky.

b) hostující člen – hostování člena jiné ZO MSKS, či ČKS který svoje členství v jiné ZO doloží a souhlasí se Stanovami naší ZO, Klubovým řádem a uhradí členské příspěvky.

2) Podmínky přijetí nového člena.

a) písemná přihláška

b) souhlas zákonného zástupce (mládež do 18 let)

c) předložení očkovacího průkazu psa (aktivní člen)

3) O přijetí nového člena, rozhodne hlasováním nejbližší Výroční členské schůze. Do té doby, po doručení vyplněné přihlášky, rozhodnutí Výboru ZO (min. 3 členové) a zaplacení vstupního poplatku 1.000,- Kč, má uchazeč právo účastnit se výcvikových hodin klubu.

4) O přijetí hostujícího člena, rozhodne Výbor ZO na základě písemné přihlášky, nejpozději do 30 dnů.

5) U nezletilých osob do 18 let je členství v ZO podmiňováno písemným souhlasem zákonného zástupce, který musí být nedílnou součástí přihlášky.

6) Dokladem o členství je platný „Členský průkaz MSKS“, do kterého se potvrzuje uhrazení členských příspěvků.

§  Článek 4 – Členské příspěvky

1) Členský příspěvek je určen na:

a) úhradu svazových členských příspěvku odváděných MSKS

b) využívání majetku klubu (pořízení a údržba překážek, zástěn, kotců, zázemí cvičiště, klubovny a další)

c) provoz cvičiště (údržba plochy cvičiště, spotřeba elektrické energie apod.)

d) ostatní výdaje do výše 5.000,- Kč schválené Výborem ZO.

e) ostatní výdaje nad 5.000,- Kč schválené Členskou schůzí.

2) Výše klubových členských příspěvků v ZO je stanovena takto:

a) člen klubu – 500,- Kč / kalendářní rok

b) dospělý člen klubu nevlastnící psa – 250,- Kč / kalendářní rok

c) hostující člen – 500,- Kč / kalendářní rok

3) Členský příspěvek je člen povinen uhradit bez vyzvání do 31.1. aktuálního roku. Spolu s placením členského příspěvku, musí být předložen očkovací průkaz psa s platným očkováním.

4) Pokladník klubu potvrdí úhradu příspěvku vylepením známky do členského průkazu každého člena v nejbližším možném termínu po jejich obdržení od MSKS.

5) Neuhrazením členského příspěvku zaniká členství v ZO. Výjimku musí schválit Výbor ZO.

§  Článek 5 – Pracovní činnost pro klub

1) Každý člen má povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin v kalendářním roce pro potřeby klubu.

Povinnosti odpracovat 10 brigádnických hodin jsou zproštěni:

a) uchazeč o členství v klubu

b) mládež do 18-ti let

c) členové nad 60 let nevlastnící psa

d) osoby ZTP

2) Každá brigádnická hodina je oceněna hodnotou 100,- Kč. Celá pracovní povinnost člena pak hodnotou 1.000,- Kč. Při nesplnění limitu zaplatí člen příslušnou částku za každou neodpracovanou hodinu v aktuálním roce, a to společně s úhradou členského příspěvku vždy do 31.1. následujícího roku.

3) Organizaci brigádních hodin (tj. zajištění programu prací, nástrojů atp.), zajišťuje hospodář a Výbor ZO. Evidenci přítomnosti zaznamenává předseda klubu nebo jím pověřený člen. Je povinností každého člena zajistit si, aby odpracované hodiny byly správně zaevidovány.

4) V rámci podpory a propagace klubu je za brigádu považována i účast a činnost při těchto akcích. Tyto akce jsou pak ohodnoceny paušálním počtem započtených brigádnických hodin.

a) reprezentace klubu na závodech Kynologické ligy kraje Vysočina – 3 hodiny / závod

b) pořadatelská činnost na akcích ZO – 3 hodiny / akci

c) účast na ukázkách výcviku (psovod, figurant) – 1 hodina / akci

d) tvorba webových stránek – ½  hodiny / měsíc

e) další činnosti schválené členskou schůzí

5) Neuhrazením příslušné částky za neodpracované brigádnické hodiny se pozastavuje členství v ZO. Po uhrazení příslušné částky je členství automaticky obnoveno. Výjimku musí schválit Výbor ZO.

§  Článek 6 – Orgány ZO

1) Orgány ZO jsou:

a) Členská schůze

b) Výbor – má povinnost svá rozhodnutí oznámit členské základně formou vývěsky na webových stránkách klubu www.kynologie-zaborna.wbs.cz.

2) Pro platnost rozhodnutí orgánů ZO se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.

3) Nejvyšším orgánem je Výroční členská schůze, která je svolávána výborem každoročně v termínu od 1.12. do 31.1.. Výbor rovněž svolá Členskou schůzi vždy, pokud o to požádá více než polovina všech členů ZO a to písemnou formou nebo hlasováním shromážděných členů ZO.

Každý člen ZO má jeden hlas. Člen se může nechat při hlasování zastupovat jiným členem a to na základě písemné plné moci.

4) V čele ZO stojí Výbor, který je volen na Výroční členské schůzi na dobu 4 let.

Ve Výboru ZO se obsazují následující funkce:

a) předseda,

b) místopředseda,

c) jednatel,

d) pokladník,

e) hospodář,

f) výcvikář.

Jednotlivé funkce lze vhodným způsobem kumulovat.

4.1. Předseda: Předseda ZO je volen samostatně na Výroční členské schůzi ZO. Funkční období předsedy ZO je 4 roky. Jeho odvolání a nová volba se provádí na řádné nebo mimořádné Členské schůzi.

4.2. Revizní komise: Současně s Výborem ZO je volena Revizní komise, která je oprávněna kontrolovat veškerou činnost ZO a jeho orgánů. Počet členů revizní komise je vždy lichý, nejméně však tříčlenný.

4.3. Statutárním orgánem je výbor ZO, zástupcem pro jednání s jinými orgány a organizacemi jsou předseda, jednatel a výcvikář ZO, a to každý samostatně. Právo k finančním transakcím v rámci pokladní hotovosti ZO má předseda a pokladník.

Změny ve složení Výboru lze provést jen na řádné nebo mimořádné Členské schůzi.

§  Článek 7 – Ekonomické zásady hospodaření platné v rámci ZO

1) Ekonomické zásady hospodaření ZO vycházejí z předpokladu samofinancování veškeré činnosti ZO. Výkon funkcí v rámci ZO je čestný.

2) Majetkové hodnoty hospodaření ZO:

a) náklady spojené s činností ZO jsou hrazeny zejména z:

 - členských příspěvků,

 - darů od fyzických a právnických osob,

 - příspěvků, dotací (např. dotace MŠMT ČR, Sazka apod.),

 - dalších zdrojů,

b) ZO hospodaří podle vlastního rozpočtu,

c) ZO vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy

d) výši klubových členských příspěvků stanoví Výbor ZO po odsouhlasení Členskou schůzí,

e) z hlediska zajištění chodu ZO po stránce propagační, sponzorské a jiné, může Výbor zřídit placenou funkci či provedenou práci finančně ohodnotit.

 

Tento klubový řád Moravskoslezského kynologického svazu, Kynologického klubu Záborná, pobočného spolku byl projednán a schválen na členské schůzi dne 20. listopadu 2016 a nabývá tímto dnem platnost.

TOPlist